Yoshinaka Ono

Yoshinaka Ono is an art director and graphic designer working with Dentsu Inc., Tokyo, Japan.

Website: yoshinakaono.com