Kareem Shuhaibar

Kareem Shuhaibar is a copywriter with Memac Ogilvy, Dubai.

Twitter: @El_Kebito
Behance: behance.net/kareems
Linkedin: linkedin.com/in/kareemshuhaibar